Zoals in de inleiding al is weergegeven kon een dienstplichtige militair, uit alle wapens en dienstvakken, zich vrijwillig opgeven voor een jaar uitzending naar Suriname. Hiervoor moest hij aan diverse voorwaarden voldoen en na aanmelding diende hij zich goed voor te bereiden op de dienst bij een van de Surinamecompagnieën. Hiervoor werden inlichting verstrekt en inlichtingen ingewonnen bij militairen die kortere of langere tijd geleden bij de Troepenmacht in Suriname gedetacheerd zijn geweest.
De dienstplichtige militair die zich opgaf hiervoor diende zich goed voor te bereiden. Er waren tal van informatie publicaties, zoals bijvoorbeeld het “Voorlichtingsbulletin” (zoals deze uit 1960) en diverse stencils.

Voornaamste Voorwaarden

Om voor uitzending in aanmerking te komen moest de dienstplichtige militair:

a. zich schriftelijk bereid verklaren om te worden uitgezonden (minderjarigen moesten vooraf de toestemming van zijn ouders of voogd hebben);
b. ongehuwd zijn;
c. niet worden bestemd voor opleiding tot officier of onderofficier, commando-opleiding, of voor een functie waarin hij moeilijk kan worden vervangen;
d. niet in rechten zijn betrokken;
e. voldoen aan de medische eisen (o.m. tropengeschikt);
f. zich onderwerpen aan medisch noodzakelijke voorzorgen, zoals pokkenvaccinatie, injecties, tandheelkundige behandeling, e.d.

De betrokkenen werden in eerste instantie uitgezonden als tirailleur. Door de Commandant van elke Suriname-compagnie werden uit het beschikbare personeel 5 koks, 3 chauffeurs en 3 man voor verbindingsfuncties geselecteerd.

Diensttijd

a. De dienstplichtige die zich beschikbaar stelde voor uitzending naar SURINAME moest de eerste oefening als volgt volbrengen:
(1) De eerste 2 maanden: basisopleiding bij het regiment.
(2) De 3e t/m 6e maand: voortgezette opleiding bij het Regiment van Heutsz in de Legerplaats Oirschot. (Later bij het Infanterie-Opleidings-Centrum (IOC) in de Isabellakazerne te Den Bosch.
(3) De 7e maand: enige dagen inschepingsverlof en bootreis naar SURINAME (± 22 dagen)
(4) De 8e t/m 19e maand: opleiding in SURINAME.
(5) De 20e maand: terugreis naar NEDERLAND, kort repatriëringsverlof, daarna desgewenst klein verlof in afwachting van groot verlof.
b. De in SURINAME volbrachte werkelijke dienst telde volledig mee voor de tijd van de eerste oefening.
c. Het verblijf tussen de keerkringen, alsook de heen -en terugreis (voor zover het verblijf tussen de keerkringen langer dan 6 maanden heeft geduurd) werd dubbel geteld bij de berekening van een eventueel verleende militair pensioen).
d. Het werd de dienstplichtige niet vergund in SURINAME te blijven wanneer de compagnie, waartoe hij behoorde, repatrieerde. Slechts in bijzondere gevallen kon hiervan, met toestemming van de Minister van Defensie, worden afgeweken.
e. Bij zeer ernstige ziekte van één der ouders, waarvan het overlijden binnen afzienbare tijd werd verwacht, werd overkomst van de desbetreffende militair slechts toegestaan indien hij binnen korte tijd (± 2 maanden) toch zou repatriëren omdat zijn dienstverband in Suriname ten einde zou lopen. Overigens werd vervroegde repatriëring om particuliere redenen slechts toegestaan in het naar het oordeel van de Minister zeer uitzonderlijke omstandigheden. Voor vervroegde repatriëring was steeds de toestemming van de Minister vereist.

Aanmelding

Hij die voor uitzending in aanmerking wenste te komen, diende zich op te geven bij zijn rechtstreekse commandant. Een minderjarige moest zo spoedig mogelijk een bewijs overleggen, dat degene, die de ouderlijke macht of voogdij over hem uitoefende, toestemming verleende dat hij een bereidverklaring afgeeft, om, op basis van vrijwilligheid te worden uitgezonden naar Suriname voor een verblijf aldaar van één jaar. Het bewijs van toestemming volgens vastgesteld model, kon worden verkregen op het bureau van de administrateur van de compagnie (het eskadron, de batterij). De door de dienstplichtige zelf af te geven bereidverklaring werd hem door de Commandant van het Regiment van Heutsz ter tekening voorgelegd. Hiermee werden de dienstplichtige militairen ingelijfd bij de TRIS.